boslogo.gif (3884 bytes)Lover
Hovedside
Forrige side

Lov for Berger og Svelvik O-Lag

(Stiftet den 15/12-82)

§1

Formål:

Lagets formål er ved samarbeide og kameratskap å fremme idrett i sunne former.

§2

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Vestfold Idrettskrets og Norges Orienteringsforbund.
Laget har sete i Svelvik kommune og er medlem av idrettens kontaktutvalg i kommunen.

§3

Medlemmer:

Enhver som innordner seg lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel, og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund.
Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen. En søker kan ikke tas opp uten at forpliktelsene til andre idrettslag er ordnet (jfr. NIFs lov § 39).
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 17 år, vært tilsluttet laget i minst i måned og ha sitt forhold til laget i orden.
Et medlem kan ikke representere andre lag i de grener laget selv har på programmet.
Ethvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds samt lagets lover og bestemmelser.
For straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds “Straffebestemmelser om forgåelser”.

§4

Kontingent:

Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemmer under 17 år betaler en lavere kontingent.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet.
Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller andre gyldige grunner.

§5

Årsmøte:

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i november måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.
Forslag må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i loven. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnet idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.
Årsmøtet skal:

 1. Behandle årsmelding.
 2. Behandle regnskap i revidert stand.
 3. Behandle innkomne forslag og saker.
 4. Fastsette kontingent.
 5. Vedta budsjett.
 6. Velge følgende tillitsmenn:
  a) Styre, bestående av formann, sekretær, kasserer, materialforvalter, foreldrekontakt, oppmann, treningsleder, instruksjonsleder, leder Tur-O samt 1 varamann til styret.
  b) 2 revisorer med 2 varamenn.
  c) Representanter til idrettens kontaktutvalg i kommunen.
  d) Representanter til ting i de organisasjoner laget er tilsluttet.

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved en avstemning, må alle, for å ansees valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, ansees de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemning ansees de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved om— valg stemnelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§6

Ekstrardinære årsmøter:

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller en tredjedel av de stemmeberettigede medlemer krever det. Det kunngjøres på same måte som ordinære årsmøter og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§7

Medlemmsmøter:

Medlemmsmøter holdes når styret finner det nødvendig.

§8

Styret:

Laget ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmynigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Forestå lagets daglige ledelse og representere dette utad.
 3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse organer.
 4. Etter evne søke å løse lagets oppgaver, jfr. § 1, ved treningsvirksomhet, stevneopplegg og på annen måte ivareta lagets og medlemmenes interesser.

Styret skal holde møte når formannen bestemmer eller et flertall av styremedlemene forlanger det.
Et møte er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Over styrets møter føres protokoll.
Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslag.

§9

Styrets arbeid:

 1. Formannen har den daglige ledelse av laget. Han skal anvise alle utbetalinger og lede styrets forhandlinger og lagets møter hvis ikke annet er fastsatt.
  Han skal påse at valg, adresseforandringer ol. som har interesse for krets og forbund blir meldt. Formannen må sammen med kassereren og revisorene sende inn oppgaver over lagets medlemmer pr. 1 januar til overordnede instanser.
 2. Sekretæren fungerer som formann under dennes fravær.
  Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Han skal i samråd med formannen føre lagets korrespondanse. Han skal dessuten være lagets arkivar.
 3. Kassereren Ører lagets regnskaper og medlemsfortegnelse. Lagets midler settes inn i bank eller anbringes på annen forsvarlig måte og kan ikke tas ut uten fungerende formanns og kasserers underskrift. Styret bestemmer hvor store beløp kassereren til enhver tid kan ha i kassen. Underkasserere kan velges hvis det er behov for det.
 4. Revisorene skal gjennomgå regnskapene etter hvert arrangement av betydning, og minst en gang hvert kvartal kontrollere kassen, og minst to ganger i året se etter om verdipapirer og andre eiendeler er tilstede. Enhver revisjon og kassekontroll føres inn i revisjonsprotokollen med nødvendige merknader. Protokollen legges fram for styret så snart som råd er.

§ 10

Oppløsning:

Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøte med to tredjedels flertall, etter at forslag herom på forhånd er satt på sakslisten, som er tilsendt medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedels flertall, holdes ekstraordirt årsmøte 3 måneder senere, og for at laget skal oppløses, må vedtaket her gjentas med to tredjedels flertall.
Sammenslutning med andre lag ansees ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til disse, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendringer, jfr. § 11.
I tilfelle oppløsning, tilfaller lagets eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av Idrettsstyret.

§ 11

Lovendring:

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å være oppført på sakslisten, og krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.
§ 10 kan ikke endres.
Lovendringer må sendes Idrettsstyret til godkjennelse.

 

Denne siden ble oppdatert 09.01.06 09:09